اطلاعیه مهم : صدور حواله ارزی منوط به مهر و امضای فاکتور

توجه مهم
به آگاهی می رساند صدور حواله ارزی منوط به مهر و امضای فاکتور صادره شرکت صرافی ملی ایران توسط متقاضی و یا نماینده معرفی شده وی می باشد