بانک ها نیز می توانند ارز مسافرتی و دانشجویی عرضه کنند

حسب اعلام بانک مرکزی

بانک ها نیز می توانند ارز مسافرتی و دانشجویی عرضه کنند  

بانک های کشور مجازند از محل ارزهای خریداری شده و با تأمین اسکناس از محل منابع خود ، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارک مثبته اقدام کنند .جهت اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک کنید