عدم واریز وجه به حساب صرافی بدون هماهنگی

از کلیه مشتریان و متقاضیان خواهشمند است، از واریز وجه به حساب های این شرکت، بدون هماهنگی و تایید مسئولین صرافی ملی ایران، جدا خودداری نمایند. در غیر این صورت این شرکت هیچ گونه تعهد و مسئولیتی را در این خصوص نخواهد پذیرفت. خاطر نشان می نماید، انجام هر گونه معامله مستلزم توافق طرفین می باشد. بنابراین واریز معادل ریالی، بدون موافقت مسئولین مربوطه، معامله محسوب نمی شود و لذا این گونه عملیات از نظر این شرکت مردود و فاقد اعتبار است


تاریخ :